หลักฐาน ITA O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เรื่องการเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน

14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”


 

โครงการประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย ครั้ง 9


 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19


 

โครงการเข้าร่วมการแสดงในเทศกาลศิลป์ในซอยครั้งที่ 6


 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและการแสดงศิลปวัฒนธรรม


 

โครงการการประกวดดนตรีพื้นฐานร่วมสมัย